المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Connect to Access Database using JDBC-ODBC bridgeA7med Baraka
04-09-2010, 02:59 PM
The JDBC-ODBC bridge provides JDBC access via most ODBC drivers.import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.Statement;

public class Main {
public static void main(String[] args) throws Exception {
Connection conn = getConnection();
Statement st = conn.createStatement();
// st.executeUpdate("drop table survey;");
st.executeUpdate("create table survey (id int,name varchar(30));");
st.executeUpdate("insert into survey (id,name ) values (1,'nameValue')");

st = conn.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM survey");

ResultSetMetaData rsMetaData = rs.getMetaData();

int numberOfColumns = rsMetaData.getColumnCount();
System.out.println("resultSet MetaData column Count=" + numberOfColumns);

st.close();
conn.close();
}

private static Connection getConnection() throws Exception {
String driver = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";
String url = "jdbc:odbc:northwind";
String username = "";
String password = "";
Class.forName(driver);
return DriverManager.getConnection(url, username, password);
}
}