المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : snake game in java source codeA7med Baraka
05-08-2009, 03:57 AM
This is the source code of Snake game in swing


Snake.java file

import javax.swing.JFrame;

public class Snake extends JFrame {

public Snake() {

add(new Board());

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setSize(320, 340);
set********RelativeTo(null);
setTitle("Snake");

setResizable(false);
setVisible(true);
}

public static void main(String[] args) {
new Snake();
}
}


This is Board.java file:
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.FontMetrics;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.awt.Toolkit;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;


public class Board extends JPanel implements ActionListener {

private final int WIDTH = 300;
private final int HEIGHT = 300;
private final int DOT_SIZE = 10;
private final int ALL_DOTS = 900;
private final int RAND_POS = 29;
private final int DELAY = 140;

private int x[] = new int[ALL_DOTS];
private int y[] = new int[ALL_DOTS];

private int dots;
private int apple_x;
private int apple_y;

private boolean left = false;
private boolean right = true;
private boolean up = false;
private boolean down = false;
private boolean inGame = true;

private Timer timer;
private Image ball;
private Image apple;
private Image head;


public Board() {
addKeyListener(new TAdapter());

setBackground(Color.black);

ImageIcon iid = new ImageIcon(this.getClass().getResource("dot.png"));
ball = iid.getImage();

ImageIcon iia = new ImageIcon(this.getClass().getResource("apple.png"));
apple = iia.getImage();

ImageIcon iih = new ImageIcon(this.getClass().getResource("head.png"));
head = iih.getImage();

setFocusable(true);
initGame();
}


public void initGame() {

dots = 3;

for (int z = 0; z < dots; z++) {
x[z] = 50 - z*10;
y[z] = 50;
}

locateApple();

timer = new Timer(DELAY, this);
timer.start();
}


public void paint(Graphics g) {
super.paint(g);

if (inGame) {

g.drawImage(apple, apple_x, apple_y, this);

for (int z = 0; z < dots; z++) {
if (z == 0)
g.drawImage(head, x[z], y[z], this);
else g.drawImage(ball, x[z], y[z], this);
}

Toolkit.getDefaultToolkit().sync();
g.dispose();

} else {
gameOver(g);
}
}


public void gameOver(Graphics g) {
String msg = "Game Over";
Font small = new Font("Helvetica", Font.BOLD, 14);
FontMetrics metr = this.getFontMetrics(small);

g.setColor(Color.white);
g.setFont(small);
g.drawString(msg, (WIDTH - metr.stringWidth(msg)) / 2,
HEIGHT / 2);
}

public void checkApple() {

if ((x[0] == apple_x) && (y[0] == apple_y)) {
dots++;
locateApple();
}
}


public void move() {

for (int z = dots; z > 0; z--) {
x[z] = x[(z - 1)];
y[z] = y[(z - 1)];
}

if (left) {
x[0] -= DOT_SIZE;
}

if (right) {
x[0] += DOT_SIZE;
}

if (up) {
y[0] -= DOT_SIZE;
}

if (down) {
y[0] += DOT_SIZE;
}
}


public void checkCollision() {

for (int z = dots; z > 0; z--) {

if ((z > 4) && (x[0] == x[z]) && (y[0] == y[z])) {
inGame = false;
}
}

if (y[0] > HEIGHT) {
inGame = false;
}

if (y[0] < 0) {
inGame = false;
}

if (x[0] > WIDTH) {
inGame = false;
}

if (x[0] < 0) {
inGame = false;
}
}

public void locateApple() {
int r = (int) (Math.random() * RAND_POS);
apple_x = ((r * DOT_SIZE));
r = (int) (Math.random() * RAND_POS);
apple_y = ((r * DOT_SIZE));
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if (inGame) {
checkApple();
checkCollision();
move();
}

repaint();
}


private class TAdapter extends KeyAdapter {

public void keyPressed(KeyEvent e) {

int key = e.getKeyCode();

if ((key == KeyEvent.VK_LEFT) && (!right)) {
left = true;
up = false;
down = false;
}

if ((key == KeyEvent.VK_RIGHT) && (!left)) {
right = true;
up = false;
down = false;
}

if ((key == KeyEvent.VK_UP) && (!down)) {
up = true;
right = false;
left = false;
}

if ((key == KeyEvent.VK_DOWN) && (!up)) {
down = true;
right = false;
left = false;
}
}
}
}